Същност и реквизити

0
98
същност и реквизити

Същност и реквизити

Акредитивът в широк смисъл на думата е ангажимент на едва банка пред неин клиент да постави на разположение определена сума пари на него самия или на трето лице, обикновено при друга банка, и да изплати тази сума при изпълнението на определени условия.

Според условията, при изпълнението на които ще последва плаща-
нето от банката на бенефициент, се различават:
1. Нестоков акредитив (обикновен, свободен, безусловен, касов акредитив — Clean Credit, Credit comptant, Barakkreditiv).
2. Документарен акредитив (стоков, условен акредитив — Letter of Credit, Credit documentaire, Dokumenten-Akkreditiv). При нестоковите акредитиви изплащането на уговорената сума по правило не е свързано със стокова сделка и поради това от бенефициента не се изисква представянето на стоково-разпоредителни документи, а само документ за самоличност. Нестоковият акредитив в двете негови форми — кредитно писмо и обикновен нестоков акредитив — се отличава от обикновеното платежно нареждане само по това, че той дава възможност бенефициентът да получава сумата на части, а не изведнъж.
При обикновения нестоков акредитив се извършват частични плащания по време, а при кредитните писма — както по време, така и по място. При документарните акредитиви, напротив, бенефициентът получава определената сума само тогава, когато той представи на банката, която открива акредитива, или (по-често) на натоварена от нея банка кореспондент определени документи за изпратена стока.
От правна и практическа гледна точка акредитивите се тълкуват и прилагат различно в различните страни. За да се въведе известен ред и единство при използването на документарните акредитиви в международната търговия, основаната през 1919 г. Международна търговска камара със седалище в Париж.

Източник: Онлайн кредитен консултант – parite.bg